THỎA THUẬN NGƯỜI DÙNG

1. Giới Thiệu

1.1. Thỏa thuận này được ký giữa bạn và Công ty Truyền thông Viettel (sau đây gọi tắt là "Viettel Media" hoặc "chúng tôi") liên quan đến game online và các dịch vụ liên quan của chúng tôi (được gọi chung là “Game" của chúng tôi). Bạn đồng ý bằng cách truy cập và/hoặc chơi Game của chúng tôi, bạn đã bị ràng buộc với Thỏa thuận này. Ngoài ra, khi sử dụng Game của chúng tôi, bạn có thể phải chấp nhận các hướng dẫn hoặc quy tắc dành cho Game này, và thỉnh thoảng chúng sẽ được gửi đến.

1.2. Thỉnh thoảng chúng tôi có thể cập nhật Thỏa thuận này bằng cách đăng các điều khoản được sửa đổi trong Game hoặc trang web của chúng tôi. Bạn tiếp tục sử dụng Game của chúng tôi có nghĩa là bạn chấp nhận thỏa thuận được cập nhật.

1.3. BẠN ĐỒNG Ý NHẬP TRỰC TUYẾN CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY VÀ LƯU TRỮ CÁC HỒ SƠ LIÊN QUAN ĐẾN CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY TRỰC TUYẾN.

1.4. Các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi sử dụng

Phần này mô tả các loại thông tin cá nhân khác nhau mà chúng tôi thu thập và cách chúng tôi thu thập thông tin đó. Chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng những thông tin sau về bạn:

• Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi. Bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin về bạn:

(i) khi bạn đăng ký Dịch vụ và liên kết phương tiện truyền thông xã hội hoặc các tài khoản tương tự (ví dụ: Facebook, Google hoặc Apple) để thiết lập hồ sơ của bạn (chúng tôi nhập từ phương tiện truyền thông xã hội được kết nối của bạn thông tin cá nhân bao gồm tên của bạn khi nó xuất hiện trên hồ sơ mạng xã hội và ảnh hồ sơ của bạn);

(ii) khi bạn thiết lập hồ sơ của mình cho Dịch vụ (bao gồm thông tin bạn tự nguyện chọn cung cấp để tùy chỉnh cách chơi);

(iii) khi bạn gửi chi tiết liên hệ của mình cho chúng tôi (bao gồm tên, địa chỉ email và địa chỉ thực của bạn) như một phần của các hoạt động quảng bá cho Dịch vụ; và

(iv) khi bạn mua hàng trong Dịch vụ (trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ xử lý thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thanh toán).

• Thông tin chúng tôi thu thập về bạn. Chúng tôi tự động thu thập một số dữ liệu nhất định từ bạn khi bạn sử dụng Dịch vụ, bao gồm địa chỉ IP và thông tin thiết bị của bạn (chẳng hạn như loại thiết bị, dữ liệu mạng, hệ điều hành) và thông tin liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ, chẳng hạn như dấu ngày và giờ của các hành động. Chúng tôi cũng thu thập và lưu trữ dữ liệu của bạn mỗi khi bạn tương tác với chúng tôi, chẳng hạn như khi bạn sử dụng hỗ trợ trong ứng dụng để giao tiếp với chúng tôi.

• Thông tin bạn tạo và hiển thị trong quá trình sử dụng Dịch vụ. Bạn có thể cung cấp thông tin bổ sung như một phần của hồ sơ của bạn. Bạn cũng có thể cung cấp hoặc tạo thông tin khi giao tiếp với những người dùng khác trong Dịch vụ (ví dụ: nhật ký trò chuyện). Bạn thừa nhận và đồng ý rằng thông tin được tạo trong Dịch vụ của chúng tôi không được coi là riêng tư và những thông tin liên lạc trong Dịch vụ của chúng tôi có thể được xem / nghe bởi những người dùng khác. Vui lòng tránh tiết lộ bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân hoặc thông tin nhạy cảm nào trong quá trình chuyển đổi như vậy.

1.5. Cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin theo các cách thức sau đây và phù hợp với các cơ sở pháp lý sau:

• Thông tin đăng ký (chẳng hạn như: ID trên tài khoản của bên thứ ba, địa chỉ email, biệt hiệu, ảnh đại diện và các thông tin khác): Chúng tôi sử dụng Thông tin đăng ký để thiết lập tài khoản người dùng, cho phép người dùng đăng nhập vào Dịch vụ bằng cách sử dụng Thông tin đăng ký và cung cấp Dịch vụ cho người dùng. Chúng tôi sử dụng thông tin này với sự đồng ý của bạn đối với Chính sách Bảo mật này.

• Thông tin thiết bị (chẳng hạn như: ID thiết bị, loại thiết bị, hệ điều hành, CPU, RAM, địa chỉ IP, địa chỉ MAC): Chúng tôi sử dụng thông tin này để cung cấp và cải thiện Dịch vụ như: cho phép người dùng tải xuống và cài đặt phần mềm trên thiết bị của họ; để ghi lại và theo dõi các yêu cầu từ người dùng Dịch vụ; để phát hiện mạng người dùng và trạng thái thiết bị khi người dùng đang sử dụng Dịch vụ; và để sửa các lỗi hoặc lỗi xảy ra khi người dùng đang sử dụng Dịch vụ. Việc sử dụng Thông tin thiết bị là cần thiết để thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn để cung cấp Dịch vụ.

• Thông tin liên hệ (chẳng hạn như: tên, email, địa chỉ, số điện thoại, tài khoản nhắn tin nhanh): Chúng tôi sử dụng thông tin này để gửi thông báo đến người dùng nhằm thông báo cho họ về các hoạt động khuyến mại của chúng tôi và bất kỳ phần thưởng nào mà họ được hưởng. Chúng tôi sử dụng thông tin này với sự đồng ý của bạn đối với Chính sách Bảo mật này.

• Hồ sơ người dùng (chẳng hạn như: tuổi, ảnh và v.v.): Chúng tôi sử dụng thông tin này để cung cấp các dịch vụ tùy chỉnh cho người dùng như trang thông tin cá nhân. Chúng tôi sử dụng thông tin này với sự đồng ý của bạn đối với Chính sách bảo mật này

• Dữ liệu trò chơi (chẳng hạn như: cấp độ, anh hùng, điểm số, nhật ký trò chuyện, v.v.): Chúng tôi sử dụng thông tin này để cung cấp Dịch vụ cho người dùng vì nó là cơ sở của Dịch vụ của chúng tôi. Việc sử dụng Dữ liệu trò chơi là cần thiết để thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn để cung cấp Dịch vụ.

1.6. Cách chúng tôi lưu trữ và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn

Để thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn, thông tin cá nhân của bạn sẽ có thể truy cập được từ đó và sẽ được xử lý trên máy chủ của chúng tôi. Máy chủ của chúng tôi được lưu trữ trên các máy chủ của Viettel. Thông tin của bạn có thể được chuyển đến và xử lý tại Việt Nam. Đặc biệt, thông tin của bạn sẽ được xử lý tại đây, nơi có cơ sở dữ liệu trung tâm của chúng tôi.

Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba được chọn trong và ngoài quốc gia của bạn, bao gồm:

• nhà cung cấp bên thứ ba cung cấp các dịch vụ hỗ trợ Dịch vụ, chẳng hạn như Amazon Web Services (“AWS”) cho mục đích lưu trữ Trò chơi, Apple và Google cho mục đích cung cấp dịch vụ thanh toán, Helphift với mục đích cung cấp cho khách hàng hỗ trợ, Facebook và Appsflyer cho mục đích đánh giá các sự kiện tiếp thị của chúng tôi. Các nhà cung cấp bên thứ ba đó có quyền truy cập hạn chế vào thông tin cá nhân của bạn và bị ràng buộc theo hợp đồng không được sử dụng thông tin đó cho các mục đích khác.

• các công ty thuộc nhóm liên quan, mà chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn để vận hành Dịch vụ. Việc chuyển tiền được đề cập ở trên được thực hiện theo hợp đồng của chúng tôi với bạn; và

• các cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan công quyền hoặc các cơ quan và tổ chức tư pháp khác. Chúng tôi tiết lộ thông tin nếu chúng tôi bắt buộc phải làm như vậy về mặt pháp lý, hoặc nếu chúng tôi thực sự tin rằng việc sử dụng đó là cần thiết một cách hợp lý để: (i) tuân thủ nghĩa vụ, quy trình hoặc yêu cầu pháp lý; (ii) thực thi các điều khoản dịch vụ của chúng tôi và các thỏa thuận, chính sách và tiêu chuẩn khác, bao gồm cả việc điều tra bất kỳ khả năng vi phạm nào; (iii) phát hiện, ngăn chặn hoặc giải quyết các vấn đề về bảo mật, gian lận hoặc kỹ thuật; hoặc (iv) bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của chúng tôi, người dùng của chúng tôi, bên thứ ba hoặc công chúng theo yêu cầu hoặc cho phép của pháp luật (bao gồm cả việc trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác nhằm mục đích chống gian lận).

1.7. Bảo mật thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi cam kết duy trì sự riêng tư và tính toàn vẹn của thông tin cá nhân của bạn cho dù nó được lưu trữ ở đâu. Chúng tôi có các chính sách truy cập và bảo mật thông tin giới hạn quyền truy cập vào hệ thống và công nghệ của chúng tôi. Chúng tôi triển khai tường lửa và các biện pháp bảo mật khác (chẳng hạn như mã hóa) tương xứng với các tiêu chuẩn của ngành để ngăn chặn truy cập trái phép vào thông tin cá nhân của bạn. Thông tin cá nhân của bạn sẽ vẫn tuân theo các kiểm soát kỹ thuật và tổ chức của chúng tôi cũng như các chính sách và thủ tục của chúng tôi (bao gồm cả Chính sách Bảo mật này). Thật không may, việc truyền tải thông tin qua internet không hoàn toàn an toàn. Mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của thông tin được truyền đến các dịch vụ của chúng tôi; bất kỳ việc truyền tải thông tin nào của bạn đều do bạn tự chịu rủi ro.

1.8. Lưu trữ dữ liệu

Chúng tôi sẽ giữ lại hầu hết thông tin cá nhân của bạn trong suốt thời gian bạn sử dụng Dịch vụ (tức là cho đến khi bạn xóa tài khoản theo yêu cầu của bạn) ngoại trừ Thông tin liên hệ thu được từ các hoạt động quảng cáo sẽ được lưu giữ trong suốt thời gian hoạt động của các hoạt động đó.

Trong trường hợp thời hạn xử lý và lưu giữ đã chấm dứt, nhưng thông tin cá nhân được yêu cầu lưu giữ liên tục vì các lý do khác, bao gồm cả các mục đích theo quy định của pháp luật hiện hành, thông tin cá nhân có liên quan sẽ được lưu trữ và duy trì tách biệt với các loại thông tin cá nhân khác . Nếu bạn yêu cầu chúng tôi hủy thông tin cá nhân của bạn trước khi kết thúc vòng đời của nó, chúng tôi sẽ hủy thông tin cá nhân của bạn theo luật pháp địa phương.

1.9. Theo luật pháp Việt Nam, mỗi tựa Game đều được giới hạn độ tuổi tùy vào tính chất của Game, công dân phải đủ tuổi theo đúng quy định mới có thể tạo tài khoản và chơi Game.

1.10. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ áp dụng mọi phương pháp có thể để bảo vệ thông tin tài khoản của bạn và giữ bí mật về nó. Bạn đồng ý rằng bạn không được chuyển nhượng tài khoản cũng như bất kỳ quyền lợi hoặc nghĩa vụ nào trong Thỏa thuận này cho bất kỳ ai khác hoặc chia sẻ thông tin tài khoản của bạn cho người khác mà không có sự cho phép của chúng tôi.

2. Quyền lợi của bạn

Phần này chỉ áp dụng cho người dùng ở Việt Nam. Đối với người dùng ở các lãnh thổ khác, vui lòng tham khảo các điều khoản về quyền riêng tư trong Thỏa thuận người dùng của chúng tôi.

Bạn có một số quyền liên quan đến thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về bạn. Một số chỉ áp dụng trong một số trường hợp nhất định (như được trình bày chi tiết hơn bên dưới). Chúng tôi phải đáp ứng yêu cầu của bạn để thực hiện các quyền đó mà không bị trì hoãn quá mức và ít nhất trong vòng một tháng (mặc dù điều này có thể được gia hạn thêm hai tháng trong một số trường hợp nhất định). Để thực hiện bất kỳ quyền nào của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ hotro.viettelmedia@viettel.com.vn. Vui lòng hiểu thêm thông tin có thể được yêu cầu để xác minh danh tính của bạn khi thực hiện các quyền của bạn.

2.1. Truy cập

Bạn có quyền truy cập thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về bạn, cách chúng tôi sử dụng thông tin đó và chúng tôi chia sẻ thông tin đó với ai. Nếu bạn tin rằng chúng tôi giữ bất kỳ thông tin cá nhân nào khác về bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

2.2. Tính di động

Bạn có quyền nhận được một bản sao của một số thông tin cá nhân mà chúng tôi xử lý về bạn. Điều này bao gồm mọi thông tin cá nhân mà chúng tôi xử lý dựa trên sự đồng ý của bạn hoặc theo hợp đồng của chúng tôi với bạn, như được mô tả trong phần “Cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn”. Bạn có quyền nhận thông tin này ở định dạng có cấu trúc, được sử dụng phổ biến và máy có thể đọc được. Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi chuyển thông tin cá nhân đó cho một bên khác.

Nếu bạn muốn chúng tôi chuyển thông tin cá nhân đó cho bên thứ ba, vui lòng đảm bảo bạn nêu chi tiết bên đó trong yêu cầu của bạn. Lưu ý rằng chúng tôi chỉ có thể làm như vậy khi nó khả thi về mặt kỹ thuật. Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể không cung cấp cho bạn thông tin cá nhân nếu việc cung cấp thông tin đó sẽ ảnh hưởng đến quyền của người khác (ví dụ: khi cung cấp thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về bạn sẽ tiết lộ thông tin về người khác hoặc bí mật thương mại hoặc sở hữu trí tuệ của chúng tôi).

2.3. Điều chỉnh

Bạn có quyền sửa bất kỳ thông tin cá nhân nào không chính xác về bạn. Nếu bạn tin rằng chúng tôi giữ bất kỳ thông tin cá nhân nào khác về bạn và thông tin đó không chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi và hoàn thành biểu mẫu yêu cầu.

2.4. Xóa

Bạn có thể xóa tài khoản của mình hoặc xóa một số thông tin cá nhân nhất định. Nếu có bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà bạn tin rằng chúng tôi đang xử lý mà bạn muốn chúng tôi xóa, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân mà chúng tôi giữ về bạn trong các trường hợp sau:

• bạn tin rằng chúng tôi không còn cần thiết phải giữ những thông tin cá nhân đó nữa; hoặc

• bạn tin rằng thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về bạn đang được chúng tôi xử lý một cách bất hợp pháp.

Bạn cũng có thể thực hiện quyền hạn chế việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn (như được mô tả bên dưới) trong khi chúng tôi xem xét yêu cầu của bạn.

Chúng tôi có thể cần lưu giữ thông tin cá nhân nếu có căn cứ hợp lệ theo luật bảo vệ dữ liệu để chúng tôi làm như vậy (ví dụ: để bảo vệ các tuyên bố pháp lý hoặc quyền tự do ngôn luận) nhưng chúng tôi sẽ cho bạn biết nếu đúng như vậy. Trong trường hợp bạn yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân đã được cung cấp công khai trên Dịch vụ và có cơ sở để xóa, chúng tôi sẽ sử dụng các bước hợp lý để cố gắng nói với những người khác đang hiển thị thông tin cá nhân hoặc cung cấp liên kết đến thông tin cá nhân để xóa nó cũng vậy.

2.5. Chỉ giới hạn xử lý để lưu trữ

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi ngừng xử lý thông tin cá nhân mà chúng tôi giữ về bạn ngoài mục đích lưu trữ trong một số trường hợp nhất định. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu chúng tôi ngừng xử lý thông tin cá nhân, chúng tôi có thể sử dụng lại thông tin đó nếu có căn cứ hợp lệ theo luật bảo vệ dữ liệu để chúng tôi làm như vậy (ví dụ: để bảo vệ các khiếu nại pháp lý hoặc để bảo vệ người khác). Như ở trên, khi chúng tôi đồng ý ngừng xử lý thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho bất kỳ bên thứ ba nào mà chúng tôi đã tiết lộ thông tin cá nhân có liên quan để họ cũng có thể ngừng xử lý thông tin đó.

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi ngừng xử lý và chỉ lưu trữ thông tin cá nhân mà chúng tôi có về bạn ở nơi:

• bạn cho rằng thông tin cá nhân không chính xác trong khoảng thời gian chúng tôi cần để xác minh xem thông tin đó có chính xác hay không;

• bạn muốn xóa thông tin cá nhân vì quá trình xử lý chúng tôi đang thực hiện là bất hợp pháp nhưng bạn muốn chúng tôi giữ lại thông tin cá nhân mà chỉ lưu trữ thông tin đó thay thế; hoặc

• bạn muốn xóa thông tin cá nhân vì nó không còn cần thiết cho các mục đích của chúng tôi nhưng bạn yêu cầu nó được lưu trữ để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý.

2.6. Sự phản đối

Bạn có quyền phản đối việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân về bạn. Chúng tôi sẽ xem xét yêu cầu của bạn trong các trường hợp khác như được nêu chi tiết bên dưới bằng cách liên hệ với chúng tôi.

2.7. Nhận thông báo

Đôi khi, chúng tôi có thể gửi cho bạn các thông báo khi chúng tôi cho rằng cần thiết phải làm như vậy (chẳng hạn như khi chúng tôi tạm ngừng quyền truy cập Dịch vụ để bảo trì, hoặc bảo mật, quyền riêng tư hoặc thông tin liên quan đến quản trị). Bạn không được chọn không nhận những thông báo liên quan đến dịch vụ này, những thông báo này không mang tính chất quảng cáo.

2.8. Liên hệ & Khiếu nại

Trong trường hợp bạn muốn khiếu nại về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.

Thông tin liên lạc

Tên: Công ty Truyền thông Viettel

Mail: hotro.viettelmedia@viettel.com.vn

3. Nội Dung và Hành Vi bị cấm của Người Dùng

3.1. Khi truy cập Game của chúng tôi, bạn phải tuân thủ luật pháp hiện hành tại Việt Nam. Nếu bất kỳ luật hiện hành nào hạn chế hoặc cấm bạn chơi Game của chúng tôi, bạn phải tuân thủ sự hạn chế đó hoặc ngừng truy cập hoặc ngừng chơi Game của chúng tôi.

3.2. Người dùng có thể gửi, tải lên, trao đổi, truyền hoặc cung cấp thông tin, dữ liệu, phần mềm, âm thanh, hình ảnh, đồ họa, video, nhãn dán hoặc các tài liệu khác ("Nội Dung") qua Game của chúng tôi. Bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ và tất cả Nội Dung mà bạn cung cấp qua Game của chúng tôi, bất kể là gửi công khai hoặc gửi riêng cho nhau. Về Nội dung đó, bạn phải đồng ý tuân thủ luật pháp hiện hành và các điều sau:

3.2.1. Bạn không được cung cấp bất kỳ Nội Dung bất hợp pháp, có hại, đe dọa, lăng mạ, quấy rối, xâm phạm, phỉ báng, thô tục, tục tĩu, bôi nhọ, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, thù hận, phân biệt đối xử, khiêu dâm, gợi dục hoặc nội dung khác;

3.2.2. Bạn không được cung cấp bất kỳ Nội Dung nào liên quan đến chính trị, xã hội, ngoại giao, an ninh – quốc phòng, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Những nội dung về chính trị - xã hội do Chính phủ và các cơ quan Nhà nước quy định cấm hoặc hạn chế đưa nội dung hoặc nội dung bài đi ngược với chủ trương, chính sách của Đảng Cộng Sản Việt Nam, Nhà nước CHXHCN Việt Nam.

- Nội dung liên quan đến vấn đề tôn giáo, sắc tộc, kích động thù hằn tôn giáo dân tộc và sắc tộc.

- Nội dung liên quan đến các vấn đề ngoại giao, chính sách của các nước có ảnh hưởng đến các nước khác đang gây nhiều tranh cãi như chủ quyền Hoàng Sa - Trường Sa, Vấn đề hạt nhân Triều Tiên, Bauxit Việt Nam ...

- Nội dung tuyên truyền cho luồng tư tưởng, hành vi không lành mạnh không phù hợp với các giá trị đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.

- Nội dung tuyên truyền, ủng hộ cho các tổ chức phản động, chống phá nước CHXHCN Việt Nam, chủ nghĩa khủng bố hoặc các tổ chức khủng bố;

3.2.3. Bạn không được cung cấp bất kỳ Nội Dung nào chứa virus, dữ liệu bị hỏng hoặc các tệp độc hại, gây rối hoặc phá hoại khác;

3.2.4. Bạn không được cung cấp Nội Dung nào vi phạm trách nhiệm pháp lý thuộc về bên thứ ba, chẳng hạn như nghĩa vụ hợp đồng hoặc nghĩa vụ tín thác;

3.2.5. Bạn không được cung cấp bất kỳ quảng cáo, tài liệu quảng cáo, "thư rác", "spam", "mã độc", “mô hình kinh doanh đa cấp”, “tiền kỹ thuật số” hoặc bất kỳ hình thức chào mời nào khác mà chưa được phép hoặc chưa được ủy quyền;

3.2.6. Bạn không được cung cấp bất kỳ Nội Dung nào vi phạm tới bằng sáng chế, thương hiệu, bí mật thương mại, bản quyền hoặc nội dung thuộc quyền sở hữu bất kỳ bên nào;

3.2.7. Bạn không được cung cấp bất kỳ Nội Dung nào có ý nghĩa làm cho Viettel Media trở nên phản cảm hoặc ngăn cản người nào khác sử dụng hoặc trải nghiệm Game, hoặc có thể khiến Viettel Media hoặc người dùng bị tổn thất hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào.

3.2.8. Bạn không được cung cấp bất kỳ Nội Dung nào vi phạm các quy định khác của pháp luật Việt Nam.

3.3. Chơi Game của chúng tôi, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không thực hiện các hành vi sau:

3.3.1 Ngoại trừ việc sao lưu cần thiết để chơi Game, bạn không được mô phỏng, sao lại, sao chép, bán, bán lại hoặc khai thác bất kỳ nội dung nào của Game chúng tôi vì bất kỳ mục đích thương mại nào;

3.3.2 Sử dụng Game của chúng tôi để vi phạm luật pháp, quy định, nghị định, nội quy, lệnh cấm hoặc bất kỳ hạn chế bắt buộc nào khác được chính quyền địa phương đặt ra, bao gồm lập pháp, hành chính và tư pháp;

3.3.3 Gian lận, sử dụng phần mềm tự động hóa (bot), hack, phần mềm sửa đổi hoặc bất kỳ phần mềm bên thứ ba trái phép nào khác được thiết kế để thay đổi bất kỳ nội dung nào của Game, thu thập bất kỳ thông tin nào của Game hoặc kết nối với Game bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mô phỏng hoạt động của người dùng trò chơi, thay đổi môi trường hoạt động, sửa đổi dữ liệu để phá vỡ trải nghiệm trò chơi của người dùng khác thông qua việc sử dụng phần mềm bên ngoài, bao gồm nhưng không giới hạn ở các tập lệnh (robot), plug-in, phần mềm thiết lập nút hoặc công cụ của bên thứ ba (ví dụ: chức năng đa mở dưới trình mô phỏng, đồng bộ hóa, ghi macro, lập bản đồ bàn phím, điện thoại đám mây,...);

3.3.4 Sử dụng Game của chúng tôi cho bất kỳ mục đích nào, ngoại trừ một cá nhân nào đó tưởng rằng hành vi đó thuộc về tinh thần chơi game, bao gồm nhưng không giới hạn ở các mục đích thương mại;

3.3.5 Kỹ thuật đảo ngược, lấy mã nguồn, sửa đổi, dịch ngược, tháo rời hoặc tạo các sản phẩm sao chép Game của chúng tôi, bất kỳ Nội Dung nào được tạo bởi người khác hoặc bất kỳ phần nào, dù là toàn bộ hoặc một phần;

3.3.6 Xóa hoặc thay đổi bất kỳ thông báo nào về bằng sáng chế, thông báo bản quyền hoặc thông tin sở hữu trí tuệ khác trong Game của chúng tôi;

3.3.7 Thu thập bất kỳ thông tin nào, ngoại trừ việc cần thiết để chơi Game của những người dùng khác;

3.3.8 Trừ khi có quy định khác, việc chuyển các loại đơn vị ảo ảo như tiền vàng và điểm tích lũy ("Đơn Vị Ảo") hoặc sử dụng vật phẩm hoặc dịch vụ trong Game của chúng tôi ("Vật Phẩm Ảo") mà bạn đã mua theo bất kỳ phương thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn trong giao dịch, quà tặng và đổi lấy tiền thật đều bị cấm.

3.3.9 Việc mua, bán, trao đổi các loại Đơn Vị Ảo và Vật Phẩm Ảo giữa những người chơi với nhau bị cấm tuyệt đối

3.3.10 Không được sử dụng Game của chúng tôi dưới các hình thức trái với bất kỳ hướng dẫn hoặc quy tắc nào trong Thỏa thuận này.

3.4. Viettel Media được quyền triển khai giải pháp kỹ thuật để quản lý Nội dung mà không cần sự đồng ý hay chấp thuận của người chơi.

4. Truy Cập

4.1. Bạn có trách nhiệm sử dụng và bảo trì các thiết bị cần thiết để chơi Game của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở điện thoại di động, máy tính bảng và chi phí thiết bị, trong đó bao gồm nhưng không giới hạn ở chi phí Internet, chi phí dữ liệu và chi phí điện. Bạn thừa nhận rằng các khoản chi phí này được trả cho các bên thứ ba không liên quan đến Thỏa thuận này và sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào của chúng tôi theo Thỏa thuận này.

4.2. Bạn hiểu rằng do tính chất đặc biệt của Trò chơi điện tử trực tuyến, đôi khi chúng tôi cần cập nhật Game của mình, điều này có thể chặn quyền truy cập của bạn vào Game trong một khoảng thời gian và một vài nội dung của Game được thay đổi. Ngoại trừ những tổn thất có chủ định hoặc do sơ suất nghiêm trọng của chúng tôi gây nên,chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào bởi các việc cập nhật như vậy. Trong trường hợp khẩn cấp, chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn về việc cập nhật đó.

4.3. Trong trường hợp Game của chúng tôi đang trong “giai đoạn thử nghiệm” hoặc là “phiên bản thử nghiệm”, bạn truy cập vào Game của chúng tôi có thể phải tuân thủ các quy tắc cụ thể, chẳng hạn như giới hạn về thời gian hoặc hạn chế số lượng người dùng và hạn chế một số người dùng được truy cập vào Game. Chúng tôi bảo lưu quyền của thay đổi hoặc xóa dữ liệu game của người dùng cũng như tắt máy chủ Game không theo quy tắc nào. Vui lòng đọc kỹ các quy tắc này, chúng tôi đánh giá rất cao sự hợp tác cũng như phản hồi của bạn về phiên bản thử nghiệm của Game.

4.4. Trường hợp Viettel Media ngừng cung cấp dịch vụ Game, Viettel Media sẽ thông báo trên trang thông tin điện tử cung cấp trò chơi điện tử tối thiểu 90 ngày trước ngày dự kiến ngừng cung cấp dịch vụ Game.

5. Từ Chối Trách Nhiệm

5.1. Mặc dù chúng tôi nỗ lực cung cấp các dịch vụ chính xác và đáng tin cậy cho Game của chúng tôi, nhưng bạn hoàn toàn hiểu và thừa nhận rằng GAME CỦA CHÚNG TÔI, CŨNG NHƯ DỊCH VỤ VÀ THÔNG TIN LIÊN QUAN, ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ "NGUYÊN TRẠNG" MÀ KHÔNG BAO GỒM BẤT CỨ HÌNH THỨC BẢO HÀNH NÀO, KỂ CẢ THÔNG BÁO CÔNG KHAI HAY ÁM CHỈ, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN CÁC BẢO HÀNH VỀ ĐIỀU KIỆN, SỬ DỤNG LIÊN TỤC, KHẢ NĂNG SINH LỢI, SỰ PHÙ HỢP ĐỐI VỚI MỘT MỤC ĐÍCH ĐẶC BIỆT, KHÔNG VI PHẠM, TÍNH CHÍNH XÁC, ĐỘ TIN CẬY HOẶC KHÔNG GẶP LỖI.

5.2. Các trường hợp từ chối trách nhiệm pháp lý của chúng tôi được quy định rõ ràng trong tài liệu này hoặc theo yêu cầu của pháp luật hiện hành, bạn hiểu rõ và đồng ý rằng CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CHO BẤT KỲ NHỮNG TỔN THẤT GIÁN TIẾP, VÔ TÌNH, ĐẶC BIỆT, TỔN THẤT VỀ SAU HAY TIỀN BỒI THƯỜNG NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN CÁC TỔN THẤT VỀ LỢI NHUẬN, LỢI THẾ THƯƠNG MẠI, QUYỀN SỬ DỤNG, DỮ LIỆU HOẶC NHỮNG THIỆT HẠI VÔ HÌNH KHÁC (MẶC DÙ CHÚNG TÔI ĐÃ ĐƯA RA NHỮNG KHUYẾN CÁO VỀ KHẢ NĂNG CỦA NHỮNG THIỆT HẠI NÀY), GÂY RA BỞI: (I) KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG GAME CỦA CHÚNG TÔI VÀ/HOẶC CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN; (II) CHI PHÍ THỦ TỤC GIAO DỊCH HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ KHAI THÁC TỪ BẤT KỲ HÀNG HÓA, DỮ LIỆU, THÔNG TIN HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC MUA, ĐƯỢC GIẢI QUYẾT, CÁC THÔNG ĐIỆP NHẬN ĐƯỢC, CÁC GIAO DỊCH TỪ GAME HOẶC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI; (III) TRUY CẬP HOẶC THAY ĐỔI TRÁI PHÉP LIÊN KẾT HOẶC DỮ LIỆU CỦA BẠN; (IV) TUYÊN BỐ HOẶC CHO PHÉP BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO THAM GIA VÀO TRONG GAME CỦA CHÚNG TÔI VÀ HOẶC VÀO CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN CỦA CHÚNG TÔI; (V) BẤT KỲ VẤN ĐỀ NÀO KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN GAME CỦA CHÚNG TÔI VÀ/HOẶC DỊCH VỤ LIÊN QUAN. KHÔNG CÓ BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO SẼ LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI, KỂ CẢ PHÁT SINH TRONG HỢP ĐỒNG, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ HOẶC CÁC VẤN ĐỀ KHÁC, VƯỢT QUÁ TẤT CẢ CÁC KHOẢN PHÍ ĐƯỢC BẠN CHI TRẢ TRONG VÒNG SÁU THÁNG NGAY TRƯỚC THỜI ĐIỂM KHIẾU NẠI ĐÓ PHÁT SINH.

6. Xử lý vi Phạm và Bồi Thường

6.1. Trong trường hợp chúng tôi phát hiện bạn đã vi phạm Thỏa thuận này hoặc bất kỳ nguyên tắc, quy tắc được đề cập tới, chúng tôi có thể tùy ý thực hiện các hành động mà chúng tôi thấy phù hợp, bao gồm nhưng không giới hạn ở: (i) xóa mọi Nội Dung liên quan; (ii) khôi phục dữ liệu Game của bạn về trạng thái trước khi vi phạm; (iii) khóa tài khoản của bạn, chấm dứt quyền sử dụng Game của chúng tôi; (iv) thực hiện hành động pháp lý chống lại bạn hoặc chuyển các thông tin, hồ sơ có liên quan cho các cơ quan thực thi pháp luật và (v) bất kỳ hành động nào khác được quy định trong các nguyên tắc và quy tắc đã được nhắc đến.

6.2. Bạn sẽ bồi thường và giữ cho chúng tôi vô hại khỏi mọi khiếu nại, tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm, chi phí của bên thứ ba, liên quan đến hoặc phát sinh trong mối quan hệ giữa bạn và chúng tôi được mô tả trong Thỏa thuận này, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ vi phạm nào đối với Thỏa thuận này. Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ có quyền phòng vệ pháp lý chống lại mọi khiếu nại, yêu cầu hoặc kiện tụng như vậy, bao gồm quyền lựa chọn luật sư và thỏa hiệp hoặc giải quyết bất kỳ khiếu nại, yêu cầu hoặc kiện tụng nào như vậy.

7. Khiếu nại và Giải quyết tranh chấp

Thỏa thuận này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh trong quá trình sử dụng Dịch vụ của bạn với Viettel Media sẽ được giải quyết tại tòa án có thẩm quyền của Việt Nam, theo pháp luật hiện hành của Việt Nam.

7.2. Bất kỳ khiếu nại, tranh chấp nào phát sinh từ Thỏa thuận này, thuộc thẩm quyền giải quyết của Viettel Media, phải được gửi tới Viettel Media trong vòng 01 (một) tháng kể từ ngày xảy ra hành vi dẫn đến khiếu nại, tranh chấp đó.

7.3. Chúng tôi chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, tranh chấp của bạn trong thẩm quyền của Viettel Media theo quy định của pháp luật Việt Nam, với điều kiện bạn đã ghi đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin khi đăng ký tài khoản.

7.4. Đối với tranh chấp giữa người sử dụng với nhau hoặc giữa người sử dụng với Viettel Media, chúng tôi sẽ căn cứ ghi chép của hệ thống để giải quyết. Theo đó, chúng tôi sẽ bảo vệ quyền lợi tối đa cho người sử dụng đăng ký đầy đủ thông tin theo quy định.

7.5. Khi có bất kỳ khiếu nại nào, vui lòng thực hiện:

- Gửi thông tin về Website hoặc Fanpage chính thức của Game do Viettel Media phát hành, hoặc:

- Gọi điện đến số Hotline: 198

- Bộ phận tiếp nhận khiếu nại của Viettel Media sẽ liên hệ với bạn để làm rõ yêu cầu, đồng thời xác nhận lại sự việc và sẽ thông báo tới bạn trong thời gian sớm nhất (không quá 03 ngày làm việc từ khi tiếp nhận khiếu nại).

7.6. Viettel Media có quyền yêu cầu bạn cung cấp các thông tin, bằng chứng liên quan đến vấn đề khiếu nại để xác thực và làm rõ sự việc, từ đó có hướng giải quyết phù hợp.

7.7. Mọi tranh chấp phát sinh sẽ được ưu tiên giải quyết thông qua đàm phán, thương lượng.

8. Quyền Sở hữu trí tuệ

8.1. Viettel Media, logo và tên của chúng tôi là nhãn hiệu và/hoặc nhãn hiệu dịch vụ của chúng tôi. Các nhãn hiệu, tên và logo khác được sử dụng trong Game là nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ hoặc logo của chủ sở hữu tương ứng. Bạn không được cấp quyền hoặc giấy phép đối với bất kỳ thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ hoặc logo nào nêu trên.

8.2. Game và tất cả dữ liệu, nội dung và phần mềm được liên kết hoặc tạo trong đó bao gồm nhưng không giới hạn tất cả Vật Phẩm Ảo và Đơn Vị Ảo (gọi chung là “sản phẩm” của chúng tôi) có thể được bảo vệ bởi luật bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế, thương mại bí mật và/hoặc các luật khác, chúng tôi bảo lưu và giữ tất cả các quyền (bao gồm nhưng không giới hạn quyền sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu) trong sản phẩm của chúng tôi. Theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này và bất kỳ nguyên tắc hoặc quy tắc được đăng tải hiện hành, chúng tôi sẽ cấp cho bạn giấy phép hạn chế, có thể hủy bỏ, không thể cấp phép và không độc quyền để sử dụng và tái tạo sản phẩm của chúng tôi chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân của bạn liên quan đến game của chúng tôi. Trừ khi được quy định rõ ràng ở đây, bạn không được sao chép (trừ trường hợp sao chép ngẫu nhiên cần thiết để chạy Game trên thiết bị của bạn), phân phối, phổ biến đến công chúng, cung cấp, điều chỉnh, thực hiện công khai hoặc hiển thị công khai các sản phẩm của chúng tôi. Giấy phép được cấp ở đây sẽ tự động chấm dứt trong trường hợp bạn vi phạm Thỏa thuận này. Bạn có thể phát trực tiếp (livestream) nội dung Game mà bạn đang chơi hoặc lưu giữ các bản ghi của buổi phát trực tiếp này trong Game của chúng tôi miễn là không ảnh hưởng đến việc vận hành Game bình thường của chúng tôi trừ khi sản phẩm bản ghi âm, ghi hình hoặc livestream đó được đánh dấu đặc biệt với thời lượng hoặc phí tối đa trong trường hợp và việc sử dụng đó sẽ bị chấm dứt nếu hết thời gian hoặc đạt mức phí tối đa. Bạn có thể trả tiền cho việc sử dụng của một số sản phẩm (chẳng hạn như một số Đơn Vị Ảo và Vật Phẩm Ảo) và bạn đồng ý rằng THANH TOÁN NHƯ VẬY LÀ KHOẢN THANH TOÁN CUỐI CÙNG VÀ KHÔNG HOÀN LẠI TRỪ KHI CÓ LUẬT HIỆN HÀNH NÊU RÕ. Một số sản phẩm có thể phải tuân theo một số giấy phép của bên thứ ba nhất định như giấy phép nguồn mở như được nêu trong Game hoặc trang web của chúng tôi. Vui lòng đọc kỹ thỏa thuận cấp phép của bên thứ ba đó và đảm bảo bạn tuân thủ các yêu cầu được quy định trong thỏa thuận đó khi sử dụng sản phẩm nhất định.

9. Quyền Riêng Tư

9.1. Thông qua việc chơi Game hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi, bạn có thể cung cấp thông tin sau cho chúng tôi:

9.1.1 Thông tin đăng nhập được dùng để xác định người dùng cụ thể của Game và đó có thể bao gồm tài khoản game hoặc bất kỳ tài khoản của bên thứ ba dùng để đăng nhập vào Game. Khi bạn đăng ký một tài khoản game, chúng tôi sẽ chỉ rõ thông tin cần được cung cấp. Nếu sử dụng bất kỳ tài khoản của bên thứ ba nào để đăng nhập vào Game, thông tin của bạn sẽ được thu thập theo chính sách riêng của bên thứ ba đó. Các thông tin cần cung cấp bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin: Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; địa chỉ đăng ký thường trú; số chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp; số điện thoại, địa chỉ thư điện tử (nếu có).

9.1.2 Các thông tin không phải thông tin cá nhân sẽ được hình thành và cung cấp trong quá trình bạn sử dụng Game hoặc bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi, như thời lượng chơi trò chơi, thiết bị, địa chỉ IP và hệ điều hành của bạn để cải thiện trải nghiệm của bạn trong Game của chúng tôi.

9.1.3 Các tương tác giữa bạn và chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn Nội Dung, khiếu nại, phê bình, đề xuất, phản hồi và điều tra, cũng như thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi trong quá trình tương tác.

9.2. Bạn có thể cung cấp các thông tin trên khi bạn: (1) đăng ký tài khoản; (2) cập nhật tài khoản của bạn; (3) yêu cầu hỗ trợ dịch vụ kỹ thuật; (4) mua sản phẩm hoặc dịch vụ; (5) đăng ký đơn đặt hàng; (6) đăng ký nhận thông báo hoặc cập nhật; hoặc (7) thanh toán các vật phẩm và chức năng nâng cao trong Game hoặc bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi.

9.3. Chúng tôi sẽ thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của bạn theo Thỏa thuận. Bạn tiếp tục sử dụng Game của chúng tôi có nghĩa là bạn chấp nhận việc chúng tôi thu thập, sử dụng và tận dụng thông tin của bạn theo Thỏa thuận này.

9.4. Thông tin được thu thập theo điều khoản này sẽ chỉ được sử dụng để:

9.4.1 Cung cấp game của chúng tôi cho người dùng;

9.4.2 Xác thực người dùng, kích hoạt các tính năng, nâng cao trải nghiệm của người dùng và tăng hiệu suất thực hiện hỗ trợ người dùng;

9.4.3 Xác định nội dung được yêu thích nhất trong trò chơi và đánh giá các hoạt động marketing của chúng tôi;

9.4.4 Thông báo cập nhật Game cho người dùng;

9.4.5 Kiểm duyệt các Nội Dung và xử lý vi phạm;

9.4.6 Ngăn chặn hành vi gian lận, thực hiện các biện pháp bảo mật, đảm bảo hoạt động của máy chủ, giảm thiểu các sự cố ứng dụng.

9.5. Thông tin được thu thập theo điều khoản này chỉ được tiết lộ cho các bên thứ ba trong các trường hợp sau đây:

9.5.1 Với mục đích nêu trên, các chi nhánh hoặc nhà thầu phụ của chúng tôi có thể được ủy quyền để xử lý thông tin đó, miễn là các chi nhánh hoặc nhà thầu phụ đó tuân thủ các điều khoản và điều kiện dưới đây.

9.5.2 Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin đó (i) theo yêu cầu của bạn; (ii) theo yêu cầu pháp lý, tố tụng tư pháp, lệnh của tòa án hoặc quy trình pháp lý mà chúng tôi cung cấp; hoặc (iii) để bảo vệ sự an toàn, sức khỏe, quyền hoặc tài sản của người khác, công chúng hoặc chính chúng tôi.

9.6. Chúng tôi sẽ quản lý an toàn thông tin mà bạn cung cấp một cách thận trọng, hợp lý và tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành.

9.7. Game của chúng tôi có thể chứa các liên kết tới nhiều trang web hoặc ứng dụng khác, khi người dùng truy cập vào các trang web hoặc ứng dụng đó cần đọc kỹ các chính sách bảo mật tương ứng. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho các hoạt động của các trang web hoặc ứng dụng đó.

10. Luật và Quyền tài phán

Trừ khi có quy định khác của pháp luật hiện hành, nếu không Thỏa thuận này sẽ được giám sát bởi luật pháp của Việt Nam, là một thỏa thuận được thực hiện, đàm phán và thực thi hoàn toàn mà không mâu thuẫn với luật lệ của Việt Nam.

11. Khác

11.1. Chuyển nhượng

Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể chuyển nhượng tất cả hoặc một phần quyền hoặc nghĩa vụ của bản Thỏa thuận này cho bên thứ ba khi có thông báo trước cho bạn.

11.2. Thỏa thuận hoàn chỉnh

Thỏa thuận này là thỏa thuận hoàn chỉnh giữa bạn và chúng tôi, thay thế cho mọi thỏa thuận tồn tại trước đây hoặc hiện tại đã được bạn và chúng tôi làm rõ hoặc đàm phán.

11.3. Điều khoản hiệu lực từng phần

Nếu, nhưng chỉ trong chừng mực, bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này được tuyên bố hoặc bị coi là bất hợp pháp, không thể thực thi hoặc vô hiệu, thì cả bạn và chúng tôi sẽ được miễn trừ mọi nghĩa vụ phát sinh theo quy định đó, đó là ý định và thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi rằng Thỏa thuận này sẽ được coi là được sửa đổi bằng cách điều chỉnh điều khoản trong phạm vi cần thiết để làm cho nó hợp pháp và có thể thi hành được trong khi vẫn giữ nguyên ý định của nó. Nếu điều đó là không thể, nó sẽ được thay thế bằng một điều khoản hợp pháp khác, có thể thi hành và đạt được cùng một mục tiêu. Nếu phần còn lại của Thỏa thuận này không bị ảnh hưởng và có khả năng thực hiện, thì phần còn lại sẽ được thực thi trong phạm vi pháp luật cho phép.

11.4. Miễn trừ quyền lợi của chúng tôi

Việc chúng tôi không thi hành bất cứ lúc nào hoặc trong bất kỳ thời điểm nào, bất kỳ điều khoản nào trong thỏa thuận này sẽ không được coi là từ bỏ điều khoản đó hoặc quyền của chúng tôi sau đó để thực thi từng điều khoản. Việc từ bỏ bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào của Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực hoặc ràng buộc đối với chúng tôi trừ khi có quy định bằng văn bản, đề cập cụ thể đến Thỏa thuận này và được ký bởi chúng tôi.

11.5. Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi nào về Thỏa Thuận Người Dùng này hoặc hoạt động bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ trong Game hoặc trên trang web chính thức của Game.